ADeL Terms of Use

DOHODA KONCOVÉHO UŽIVATELE ELEKTRONICKÉHO ŠKOLENÍ AGENTURY WADA

 1. Úvod

Následující část představuje Dohodu koncového uživatele (dále „Dohoda“) kurzu elektronického školení Světové protidopingové agentury (dále „agentura WADA“), kterou si musí přečíst a s kterou musí souhlasit všichni uživatelé kurzů elektronického školení agentury WADA.

Kurzy elektronického školení agentury WADA jsou navrženy tak, aby poskytly Uživatelům všechny potřebné informace o nebezpečích spojených s dopingem, postupech boje proti dopingu, právech a povinnostech, jako i základních hodnotách boje proti dopingu a čistého sportu. V případě Uživatelů, kteří patří ke konkrétní mezinárodní federaci (dále „IF“) nebo národním protidopingovým organizacím (dále „NADO“) je úspěšné dokončení kurzů elektronického školení agentury WADA povinné, aby se mohli zúčastňovat soutěží nebo událostí pořádaných příslušnou IF nebo NADO.

Agentura WADA, která je protidopingovou organizací podléhající mezinárodním normám ochrany soukromí a osobních údajů (dále „ISPPPI“), se zavazuje chránit vaše osobní údaje v souladu s normami ISPPPI. To se také týká vaší federace IF nebo organizace NADO.

Před vytvořením svého účtu a spuštění jakéhokoli kurzu elektronického školení agentury WADA si musíte tuto Dohodu pozorně přečíst a porozumět jí. Vytvořením účtu a spuštěním kurzu elektronického školení agentury WADA prohlašujete, že jste si přečetli tuto Dohodu, porozuměli jste jí a souhlasíte s ní. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nesmíte aktivovat svůj účet elektronického školení agentury WADA, přistupovat k žádným kurzům elektronického školení, ani je aktivovat.

Agentura WADA si vyhrazuje právo tuto Dohodu z času na čas změnit, pokud to uzná za vhodné. Další přístup ke kurzům elektronického školení agentury WADA nebo používání těchto kurzů bude navíc považováno za přijetí jakýchkoli změn této Dohody.

 1. Aktivace účtu a přístup ke kurzům elektronického školení agentury WADA

Ke kurzům elektronického školení agentury WADA mohou přistupovat pouze Uživatelé s aktivovanými účty. Pokud chcete aktivovat svůj účet, musíte souhlasit s touto Dohodou. Je možné, že budete muset změnit výchozí heslo, které vám bylo přiděleno.

Informace, které poskytnete za účelem vytvoření účtu a přístupu k němu, nesmí úmyslně zahrnovat nepravdivé informace. Přebíráte veškerou zodpovědnost za jakékoli nepřesné nebo nepravdivé informace, které poskytnete.

Nesete plnou zodpovědnost za zachování důvěrnosti svého uživatelského jména, hesla a účtu, jako i za přijetí přiměřených opatření, abyste zabránili nechtěnému prozrazení svého uživatelského jména, hesla a informací o účtu.

Souhlasíte, že agenturu WADA neprodleně informujete o jakémkoli neoprávněném použití účtu nebo jiném porušení bezpečnosti. Agentura WADA nebude nést zodpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku používání vašeho uživatelského jména, hesla nebo účtu jinou osobou, ať už s vaším vědomím nebo bez něj. Můžete nést zodpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody (včetně právních nákladů souvisejících s těmito ztrátami nebo škodami), které vzniknou agentuře WADA nebo jiné straně v důsledku použití vašeho uživatelského jména, hesla nebo účtu jinou osobou. Agentura WADA vám může dočasně nebo trvale zablokovat přístup ke kurzům elektronického školení agentury WADA, pokud má důvod domnívat se, že je váš účet používán neoprávněně jinou osobou, nebo pokud jste nedodrželi tuto dohodu, jako i z jakéhokoli jiného důvodu podle výlučného rozhodnutí agentury WADA. Za žádných okolností nesmíte používat účet jiné osoby bez výslovného souhlasu majitele účtu.

 1. Použití a uchovávání osobních údajů
 1. Kategorie dat, kterých se tato část týká

Při vytvoření účtu pro kurzy elektronického školení agentury WADA musíte poskytnout následující informace, které budou pro účely této Dohody považovány za Osobní údaje:

 • Křestní jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • město,
 • země a občanství,
 • věkový rozsah,
 • pohlaví a
 • sport
 1. Uchovávání Osobních údajů

Berete na vědomí, že kurzy elektronického školení agentury WADA jsou hostovány poskytovatelem služeb na webové platformě umístěné v Kanadě. Agentura WADA bude mít právo rozhodnout se, jakého poskytovatele služeb použije k hostování kurzů elektronického školení agentury WADA.

Agentura WADA přijme všechna přiměřená opatření včetně smluvních opatření k zajištění, že bude tento poskytovatel služeb nabízet vysokou úroveň technického a organizačního zabezpečení umožňujícího chránit všechny Osobní údaje, které jsou poskytnuty za účelem vytvoření vašeho účtu kurzů elektronického školení agentury WADA.

 1. Uchovávání dat kurzů elektronického školení agentury WADA

Agentura WADA bude uchovávat odpovědi, které poskytnete při vyplňování jakýchkoli kurzů elektronického školení agentury WADA po dobu [25] let (dále „data kurzů elektronického školení agentury WADA“) kromě případů, kdy výslovně stáhnete svůj souhlas s tímto uchováváním. Agentura WADA bude uchovávat vaše data kurzů elektronického školení agentury WADA pouze za účelem výzkumu, jak je podrobněji popsáno níže v části E, a zajistí, že budou tato data anonymní a nebude možné je spojit s vaší identitou.

Agentura WADA bude uchovávat vaše data kurzů elektronického školení agentury WADA na webové platformě umístěné v Kanadě. Kurzy elektronického školení agentury WADA používají technologická, organizační a další bezpečnostní školení za účelem uchování zabezpečení všech zadaných dat. Kromě toho agentura WADA a protidopingové organizace používají interní a smluvní záruky zajišťující zachování důvěrnosti a zabezpečení vašich dat.

V případě, že odstraníte svůj uživatelský účet kurzu elektronického školení agentury WADA, agentura WADA odstraní vaše Osobní údaje, vaše skóre dosažené ve všech kurzech elektronického školení agentury WADA, které jste dokončili, jako i informace o tom, zda jste úspěšně dokončili jakýkoli konkrétní kurz elektronického školení agentury WADA. Agentura WADA odstraní vaše Osobní údaje hned, jak to bude přiměřeně možné poté, co odstraníte svůj uživatelský účet kurzu elektronického školení agentury WADA, nejpozději však do jednoho (1) roku od data, kdy jste odstranili svůj uživatelský účet kurzu elektronického školení agentury WADA.

 1. Souhlas s použitím dat kurzů elektronického školení agentury WADA

Vaše data kurzů elektronického školení agentury WADA mohou být použity k vyhodnocení vašich znalostí o dopingu a přístupu k němu za výzkumnými účely. Pokud agentura WADA poskytne vaše data osobám provádějícím výzkum, zajistí agentura WADA, aby byly vaše odpovědi anonymní a aby je nebylo možné spojit s vaší identitou.

 1. Souhlas s přenosem informací týkajících se kurzů elektronického školení agentury WADA

Tímto vyslovujete svůj souhlas umožňující agentuře WADA sdílet vaše jméno, sport, zemi a informace o tom, zda jste úspěšně dokončili jakékoli kurzy elektronického školení agentury WADA, s jakoukoli protidopingovou organizací, která má nad vámi jurisdikci s ohledem na relevantní protidopingová pravidla dané protidopingové organizace. Agentura WADA bude sdílet tyto informace s protidopingovou organizací uvedenou výše na vyžádání od protidopingových organizací a v souladu s podmínkami uvedenými v této Dohodě.

V takových případech musí dané protidopingové organizace dodržovat přísné smluvní kontrolní mechanismy a budou zodpovědné za ochranu vašich údajů v souladu s příslušnými zákony a normami ISPPPI. Agentura WADA ani protidopingové organizace uvedené výše nebudou poskytovat žádnou část vašich údajů jiným osobám, než jsou oprávněné osoby v rámci daných organizací, které potřebují tyto údaje znát.

Vaše data kurzů elektronického školení agentury WADA mohou být sdíleny s protidopingovými organizacemi, které sídlí mimo vaši zemi. Zákony týkající se ochrany dat a ochrany osobních údajů v těchto zemích nemusí být vždy totožné se zákony ve vaší zemi. Protidopingové organizace však musí v každém případě dodržovat normy ISPPPI.

 1. Práva

Na základě platných zákonů a norem ISPPPI můžete mít jistá práva, včetně práva na přístup ke svým údajům a/nebo na opravu jakýchkoli nepřesných údajů, jako i na opravné prostředky týkající se nezákonného zpracování vašich údajů.

 1. Právo na námitku

Berete na vědomí, že pokud budete namítat vůči zpracování vašich Osobních údajů za účelem vytvoření uživatelského účtu kurzu elektronického školení agentury WADA a v důsledku toho nedokončíte kurz(y) elektronického školení agentury WADA v souladu s požadavky vaší federace IF nebo organizace NADO, může vám to zabránit v účasti na soutěžích na mezinárodní nebo národní úrovni v souladu s pravidly vaší federace IF nebo organizace NADO.

 1. Zákaz zneužití kurzů elektronického školení agentury WADA

Nesmíte získat ani se pokoušet získat jakékoli materiály ani informace z kurzů elektronického školení agentury WADA pomocí žádných prostředků, které vám nebyly úmyslně poskytnuty prostřednictvím kurzu elektronického školení agentury WADA. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup ke kurzu elektronického školení agentury WADA, serveru, na kterém jsou uloženy kurzy elektronického školení agentury WADA, ani žádnému serveru, počítači ani databázi připojené ke kurzu elektronického školení agentury WADA. Nesmíte zaútočit na kurz elektronického školení agentury WADA prostřednictvím útoku odmítnutí služby (DoS) ani distribuovaného odmítnutí služby (DDoS). Nesmíte provádět žádné činnosti, které by kladly nepřiměřenou nebo nepřiměřeně velkou zátěž na infrastrukturu sloužící k hostování kurzu elektronického školení agentury WADA. Nesmíte používat žádné zařízení, software ani postup k narušení ani pokusu o narušení správné funkce kurzu elektronického školení agentury WADA ani žádné činnosti, která je prováděna v kurzu nebo prostřednictvím kurzu elektronického školení agentury WADA.

Pokud porušíte toto ustanovení, můžete se dopustit trestného činu podle příslušných zákonů. Vyhrazujeme si právo nahlásit jakékoli takové porušení příslušných zákonů příslušným úřadům a poskytneme těmto úřadům plnou spolupráci, včetně oznámení vaší identity, pokud to bude nezbytné. V případě takového porušení bude vaše právo používat kurz elektronického školení agentury WADA okamžitě zrušeno.

Neneseme zodpovědnost za žádné ztráty ani škody způsobené útokem DDoS, viry ani jinými technologicky škodlivými materiály, které mohou napadnout vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data ani jakékoli jiné vlastnické materiály v důsledku vašeho používání kurzu elektronického školení agentury WADA.

 1. Duševní vlastnictví

Kód kurzu elektronického školení agentury WADA, obsah databáze i logo, název a další značky agentury WADA jsou vlastnictvím agentury WADA. Žádnou část kurzu elektronického školení agentury WADA nesmíte kopírovat, znovu publikovat, ukládat v systému sloužícímu k opětovnému získání dat ani žádným jiným způsobem reprodukovat ani přenášet, ať už v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, bez předchozího písemného souhlasu agentury WADA. Není-li uvedeno jinak, agentura WADA je vlastníkem nebo držitelem licence všech práv chráněných autorským právem nebo jinými právy na duševní vlastnictví, která se týkají kurzu elektronického školení agentury WADA, jako i materiálu, který je v těchto kurzech publikován. Všechna taková práva jsou vyhrazena.

 1. Omezení zodpovědnosti

V nejširším rozsahu povoleném zákonem agentura WADA i všechny jednotlivé osoby spojené s agenturou WADA, jako i jakékoli strany zapojené do tvorby, výroby nebo poskytování kurzu elektronického školení agentury WADA, tímto odmítají:

 • všechny podmínky, záruky a další úmluvy, které by jinak mohly být považovány za naznačené, platné podle zvykového práva nebo zásad spravedlivosti, jako i
 • jakoukoli zodpovědnosti za jakékoli nároky, ztráty, požadavky nebo škody jakéhokoli druhu včetně, bez omezení, přímých, nepřímých, náhodných nebo následných ztrát nebo škod, které vám vznikly v souvislosti s používáním, nemožností používat nebo v důsledku používání kurzu elektronického školení agentury WADA, ať už vyplývají ze ztráty obchodních příležitostí, ztráty příjmu, ztráty obratu, ztráty dat, ztráty goodwillu, zbytečného řízení nebo ztraceného času, jako i za jakékoli jiné ztráty nebo škody libovolného druhu, ať už k nim došlo jakýmkoli způsobem, včetně protiprávního jednání nebo nedbalosti, porušení smlouvy nebo jinak, i pokud bylo možné tyto škody nebo ztráty předvídat.

To se nevztahuje na naši zodpovědnost za úmrtí nebo zranění způsobené naší nedbalostí, ani na zodpovědnost za podvodně učiněné zkreslené prohlášení ani zkreslené prohlášení týkající se důležitých faktů, ani žádnou jinou zodpovědnost, kterou nelze na základě příslušných zákonů vyloučit nebo omezit.

 1. Odškodnění

Zavazujete se odškodnit, uchránit a krýt agenturu WADA, její vedoucí zaměstnance, ředitele, zaměstnance, zástupce, dodavatele a partnery třetích stran před jakoukoli zodpovědností, ztrátami, výdaji, škodami a náklady, včetně přiměřených poplatků za právní služby, nároků, požadavků a jakýchkoli řízení, ať už k nim došlo jakkoli, které vyplynuly z jakéhokoli porušení této Dohody z vaší strany nebo jsou s takovým porušením spojeny.

 1. Porušení této Dohody

O tom, zda došlo k porušení této Dohody v průběhu vašeho používání kurzu elektronického školení agentury WADA, rozhodneme výlučně na základě našeho úsudku. Pokud došlo k porušení Dohody, agentura WADA může postupovat způsobem, který uznáme za vhodné, včetně například zrušení vašeho práva na používání kurzu elektronického školení agentury WADA, podniknutí právních kroků proti vaší osobě nebo předání potřebných informací úřadům podle toho, jaký postup budeme přiměřeně považovat za nezbytný.

 1. Oddělitelnost

Pokud se ukáže, že jakékoli z těchto podmínek nebo ustanovení této Dohody jsou považovány jakýmkoli kompetentním úřadem za neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné v jakémkoli rozsahu, bude příslušná podmínka nebo ustanovení v příslušném rozsahu odděleno od zbývajících podmínek a ustanovení, která si zachovají platnost v nejširším rozsahu povoleném zákonem.

 • Relevantní právní předpisy

Vaše používání kurzu elektronického školení agentury WADA a tato Dohoda se budou řídit a budou vykládány v souladu se zákony Kanady a příslušnými zákony provincie Quebec, s vyloučením příslušných principů týkajících se konfliktů právních předpisů. Jakékoli žaloby, spory nebo nároky vyplývající z používání kurzu elektronického školení agentury WADA nebo související s tímto kurzem budou podávány výlučně rozhodčímu soudu pro sport v Lausanne ve Švýcarsku a budou rozhodnuty v souladu se zákony týkajícími se rozhodčího konání týkajícího se sportu.

 1. Souhlas
 • Tímto potvrzuji, že jsem si přečetl(a) tuto Dohodu a souhlasím s podmínkami v ní obsaženými;
 • Nepřeji si však, aby agentura WADA uchovávala moje data kurzu elektronického školení agentury WADA za účelem výzkumu, jak je to uvedeno v části D této Dohody.